සිංහල විශ්වකෝෂය:පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

සිංහල විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙය සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සතු දේපලකි. අවසරයකින් තොරව වෙනත් ස්ථානයක පළ කිරීම හෝ මුද්‍රණය කිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.