සාකච්ඡාව:සිංහල විශ්වකෝෂය: සංශෝධන ඉතිහාසය

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

වෙනස තේරීම: සැසඳිය යුතු අනුවාදයන්හි රේඩියෝ බොක්ස් සලකුණු කොට ඉන්පසු එන්ටර් බොත්තම එබීම හෝ පහළින්ම ඇති බොත්තම එබීම කරන්න.
ආඛ්‍යායිකාව: (වත්මන්) = වත්මන් අනුවාදය හා සමග වෙනස, (පෙර) = පෙර අනුවාදය හා සමග වෙනස, සුළු = සුළු සංස්කරණය.